Hladovka a spánek na letišti? Máte nárok na víc!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Přeplněné letiště, zvýšení letového provozu, hromadící se počet porušení práv cestujících znamená jedno, letní sezóna 2019 je tady! Tentokrát se tak trochu odkloníme od nejčastěji rozpitvávané téma – finančních kompenzací. Narůstající letový provoz s sebou přináší narůstající zpoždění. Není divu, že se jedná o nejčastější důvod stížností na letecké společnosti. Víte však, na co všechno máte nárok, když čekáte na svůj opožděný let? Nejzásadnějším faktorem této oblasti je čas zpoždění Vašeho letu. Zatímco v případě práva na kompenzaci je rozhodující délka zpoždění v cílové destinaci, v případě péče hraje důležitou roli délka zpoždění před odletem, tzn. čas, který jste strávili v odbavovací hale, jednoduše řečeno v prostorách letiště.

“V případě, že má Váš let zpoždění minimálně 2 hodiny, jde o lety do 1500 km, 3 hodiny v případě letu mezi 1500 km a 3500 km a 4 hodiny nad 3500 km, máte jako cestující právo na péči, a to hlavně v podobě stravy a nápojů, v některých případech i proplacení ubytování a zároveň cesty z letiště do ubytovacího zařízení. Bezplatné poskytnutí dvou telefonních hovorů, faxových zpráv nebo e-mailů považujeme v dnešní době za přežitek “.

Nařízení č. 261 / 2004 uvádí, že v případě poskytnutí stravy a nápojů, mají být poskytnuty v množství odpovídajícím času zpoždění. Pod tímto je nutné rozumět, že cestující, který stráví na letišti 6 hodin má nárok na více jídla a nápojů jako osoba, která zde stráví 2 hodiny. V případě, že se odlet přesouvá na následující den, mají cestující nárok na poskytnutí ubytování v hotelu a také na transfer mezi letištěm a hotelem. Zvláštní pozornost je samozřejmě třeba věnovat potřebám osob se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí a dětí bez doprovodu. Poskytování péče se řídí několika zásadami. Mezi nejdůležitější patří zásady přiměřenosti a aktivního přístupu. To znamená, že v okamžiku, kdy si je letecká společnost vědoma signifikantního zpoždění, měla by aktivně oslovit cestující tohoto letu a zároveň jim poskytnout stravu a nápoje. V případě, že doba zpoždění je tak rozsáhlá, že cestující odlétají až následující den, je povinností letecké společnosti cestujícím poskytnout ubytování v hotelu a také transfer z letiště do hotelu. Je třeba připomenout, že péče může být omezena nebo odmítnuta, kdyby její poskytnutí způsobilo další zpoždění.

“Z toho vyplývá, že v případě, že poskytnutí noci v hotelu a následný transfer cestujících z hotelu na letiště by bylo tak časově náročné, že by mohlo způsobit prodloužení tohoto zpoždění, je na zvážení letecké společnosti, zda toto ubytování poskytne nebo ne. Každopádně důkazní břemeno v případě neposkytnutí ubytování z výše uvedených důvodů připadá právě na leteckou společnost “.

V případě, že letecká společnost k právům cestujícím nepřistupuje aktivní, má cestující právo na pořízení občerstvení a také ubytování na vlastní náklady s možností pozdějšího proplacení těchto nákladů leteckou společností.

“V tomto případě se však musí jednat o nutné, odůvodněné a přiměřené výdaje. Tzn., že v případě, že Váš let má zpoždění 2 hodiny a Vy se rozhodnete pro 3 chodové večeře s lahví vína, je málo pravděpodobné, že Vám letecký dopravce tyto náklady proplatí. Proplaceny budou samozřejmě jen ty náklady, které jsou nutné, odůvodněné a přiměřené”.

Rovněž je nutné uvést, že v případě odmítnutí leteckou společností nabízeným občerstvením cestující ztrácí nárok na péči v tomto rozsahu. Jiná je situace v případě, kdy se jedná o osobu se zdravotním postižením.

Měl Váš let zpoždění a Vy jste si zakoupili stravu a nápoje, které Vám následně nebyly leteckou společností uhrazeny? Obraťte se nás! S námi létáte férově J

Close Menu

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DĚKUJEME

Žádost k ověření kompenzace byla odeslána