Odepření nástupu na palubu letadla

Odepření nástupu na palubu letadla je dnes stále častěji se vyskytujícím fenoménem. Důvod odepření nástupu na palubu letadla se přitom liší případ od případu. Nejčastěji se jedná o ekonomickou motivaci leteckého dopravce, kdy prodej letenek podstatně převyšuje kapacitu letadel, dopravce na poslední chvíli spojí dva lety do jednoho atd.

Práva cestujících, jimž byl odepřen nástup na palubu letadla, vychází z nařízení (ES) č. 261/2004 doplněného o judikaturu Soudního dvora Evropské unie. V prvé řadě je ale důležité si vymezit, za jakých podmínek se vůbec nařízení uplatní, a v jakých případech Vám tak vzniká nárok na kompenzaci.

Nařízení zakládá práva pouze ve vztahu k cestujícím odlétajícím z EU nebo cestujícím odlétajícím ze třetí země do EU, pokud jim nebyla v této třetí zemi poskytnuta žádná pomoc nebo náhrada, a zároveň pokud je provozující letecký dopravce dopravcem EU. Za členské státy EU se pro účely nařízení ovšem nepovažují Faerské ostrovy, ostrov Man a Normanské ostrovy. Francouzské zámořské departementy, konkrétně Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Saint Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy, se naopak za členské státy EU považují. Nařízení se zrovna tak použije ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu.

Základní podmínkou pro uplatnění nároku na odškodnění podle čl. 7 odstavce 1 nařízení v případě odepření nástupu na palubu letadla je potvrzená rezervace pro daný let a fakt, že jste se přihlásili k přepravě tak, jak je předem a písemně (rovněž elektronicky) stanoveno, tedy v čase uvedeném leteckým dopravcem, provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nebo oprávněným zprostředkovatelem služeb v cestovním ruchu. Není-li takový čas určen nebo není-li stanoven žádný čas, je Vaší povinností dostavit se k odbavení nejpozději 45 minut před zveřejněným časem odletu.

Důležité je ale rovněž si uvědomit, že odmítnutí nástupu na palubu letadla cestujícím proti jejich vůli je právem leteckého dopravce. Letecký dopravce však v každém případě musí respektovat Vaše nařízením založená práva.

Na co máte nárok

Výše kompenzace se odvíjí od vzdálenosti plánovaného místa odletu a plánovaného místa příletu. Jejich vzdálenost se přitom měří tzv. metodou ortodromické dráhy letu, což znamená geograficky nejkratší vzdálenost či spojnice mezi dvěma body na zeměkouli s tím, že je vedena po jejím povrchu. 

Výše kompenzace je s ohledem na uvedené odstupňována následovně :

Vzdálenost Méně než 1500km Od 1500 do 3500km Více než 3500km
Výše kompenzace 250€ 400€ 600€

Kromě práva na náhradu škody Vám náleží rovněž právo na:

 • volbu mezi náhradou pořizovací ceny letenky, zpátečním letem při nebližší příležitosti a přesměrováním buď při nejbližší příležitosti nebo podle Vašeho přání,
 • péči

1.) Je-li Vám odepřen nástup na palubu, náleží Vám právo volby mezi

 • náhradou pořizovací ceny letenky spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu;
 • přesměrováním za srovnatelných přepravních podmínek do cílové destinace při nejbližší příležitosti;
 • přesměrováním za srovnatelných přepravních podmínek do cílové destinace v pozdější době podle Vašeho přání, avšak s výhradou dostupnosti míst;

2.) Je-li Vám odepřen nástup na palubu, náleží Vám také právo na:

 • stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době;
 • ubytování v hotelu, pokud:
  – se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným,
  – se nezbytným stane pobyt delší než jste zamýšleli;
 • dopravu mezi letištěm a ubytovacím zařízením;
 • dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem, faxem nebo elektronickou poštou;

A kdy Vám nárok na kompenzaci naopak nevznikne?

Letecký dopravce je oprávněn Vám odepřít nástup na palubu letadla z důvodů:

 • zdravotních (včetně pokročilého stadia těhotenství),
 • bezpečnostních,
 • ochrany před protiprávními činy,
 • nedostatečných cestovních dokladů,
 • nevhodného chování,
 • podezření na požití alkoholu nebo omamných a psychotropních látek,
 • pozdního přihlášení k přepravě.

V takových případech by Vám nárok na odškodnění ve smyslu nařízení (ES) č. 261/2004 nevznikl.

VAROVÁNÍ !!!

Pokud Vám letecký dopravce nabídne „odškodnění“ ve výši nižší, než je výše stanovená nařízením, a Vy jeho nabídku přijmete, nárok na doplacení rozdílu Vám nevzniká. Je proto důležité se řídit starým dobrým pravidlem: “Dvakrát měř, jednou rež!”

Vždy se tedy ubezpečte, zdali Vás dopravce neklame a nemáte nárok na kompenzaci v plné výši. U nás to navíc máte zadarmo, protože s námi létáte férově.

Close Menu

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

Vyberte důvod Vaší stížnosti

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DĚKUJEME

Žádost k ověření kompenzace byla odeslána