Zavazadla

Právní úprava poškozeného, opožděného zavazadla, nebo ztracených zavazadel

Evropská právní úprava problematiky opožděných, poškozených nebo ztracených zavazadel není totožná s právní úpravou upravující společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím při odepření nástupu do letadla, v případě zrušení nebo významného zpoždění letu (Nařízení (EU) 261/2004).

Oblast opožděných, poškozených nebo ztracených zavazadel upravuje úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou přepravu – tzv. Montrealská úmluva.


Tato úmluva se od Nařízení (EU) 261/2004 odlišuje v mnoha směrech. Na jedné straně je nutno uvést, že rozsah této úmluvy je širší, protože do jeho předmětu patří mezinárodní přeprava osob, zavazadel a nákladu prováděna za úplatu. Na druhé straně musíme podotknout, že je přísnější v oblasti lhůt a komplikovanější v rozsahu a způsobu poskytování kompenzací. Odpovědnost dopravce stanovená Montrealskou úmluvou je však v porovnání s předchozí úpravou značně zpřísněna. Níže najdete popsán způsob jakým můžete od leteckého dopravce požadovat náhradu škody za poškozená, opožděná nebo ztracená zavazadla.

Poškozená zavazadla

Narůstající počet letů, zkrácené časy na předletovou přípravu a rychlý handling sebou přinášejí i negativní následky. Jedním z méně nepříjemných případů jsou i poškozená zavazadla.

Na co máte nárok a jak postupovat v případě poškození zavazadel?

V případě, že po příletu přijdete na to, že jsou Vaše zavazadla poškozena, je nutné co nejdříve jednat. V praxi to znamená okamžité kontaktování přepážky leteckého dopravce.

V případě, že se na předmětném letišti taková přepážka nenachází, je nutné obrátit se na místo určené pro reklamace zavazadel, tzv. Baggage claim. Po příchodu k přepážce se budete muset prokázat a předložit zaměstnanci přepážky zavazadlový lístek, letenku případně rezervaci na předmětný let. Na tomto místě spolu se zaměstnancem sepíšete protokol o poškození zavazadel, který je nutné doplnit o důkazní prostředky – fotografie poškozeného zavazadla. V případě, že by podání stížnosti na letišti nebylo možné je nutno dodržet reklamační lhůtu stanovenou Montrealskou úmluvou. Ta je v tomto případě stanovena na 7 dní od příletu.

Následně Vám nezbývá nic, než čekat na vyjádření letecké společnosti. Společnost na Vaši žádost odpoví ve lhůtě, kterou má uvedenou ve svých obchodních podmínkách.

Výška kompenzace: Výše náhrady se počítá podle reálné škody, kterou cestující utrpěl.

Procesní postup:

  • Prvním krokem po převzetí poškozeného zavazadla musí být kontaktování pracovníka přepážky leteckého dopravce, nebo kontaktování centra označeného “Baggage claim”;
  • Vypsání protokolu a pořízení podrobné fotodokumentace poškozených zavazadel;
  • V případě, že nebude možné podání žádosti přímo na letišti, je nutné žádost o náhradu škody podat do 7 dnů od příletu;

Nezapomeňte: při podání musíte disponovat zavazadlovým lístkem, letenkou, nebo minimálně rezervací pro daný let;

Upozorňujeme: Zapsaná zavazadla nejsou určena pro věci, které snadno podléhají zničení, pro elektroniku a také pro cenné předměty a dokumenty. Zmíněné věci stále umísťujte do příručního zavazadla!

Opožděná a ztracená zavazadla

Problematika opožděných a ztracených zavazadel je zahrnuta pod jeden odstavec, jelikož jako cestující zpočátku nevíte, zda se jedná o zavazadla opožděná nebo ztracená. V okamžiku kdy se na letišti dozvíte, že se Vaše zavazadlo na letišti nenachází, je nutné kontaktovat přepážku leteckého dopravce. V případě, že se na předmětném letišti taková přepážka nenachází, je nutné obrátit se na místo určené pro reklamace zavazadel, tzv. Baggage claim. Po příjezdu na přepážku se budete muset prokázat a předložit zaměstnanci přepážky zavazadlový lístek, letenku, případně rezervaci pro předmětný let. V nejideálnějším případě pověřená osoba dospěje k závěru, že se zavazadlo nachází na letišti a pochybila handlingová společnost, poskytující tento servis leteckému dopravci. Bohužel jsou tyto případy ojedinělé.

Dalším krokem je vyplnění PIR dokumentu – Property Ilegurality Report, který obsahuje Vaše osobní údaje, kontaktní údaje, na kterých Vás letecký dopravce zastihne a adresu, na které se budete zdržovat a také obsah zavazadel.

Tento dokument je důležitý, a to z důvodu prokazování jeho obsahu. Dokument obsahuje “políčka” na podrobný popis vzhledu a obsahu zavazadel. Následně Vám nezbývá nic než čekat. V případě, že Vaše zavazadla neobdržíte ve lhůtě do 21 dnů, mění se status z “zpožděná zavazadla” na “ztracená zavazadla”.

V případě, že nepodáte stížnost přímo na letišti, jste vázán lhůtami, které Montrealská úmluva stanoví na 21 dnů ode dne příletu. V případě, že na letišti zjistíte, že svá zavazadla nemáte, máte nárok na zakoupení nezbytně potřebných věcí (oblečení a kosmetiky), které potřebujete v období od ztracení zavazadla do doby jejího nalezení. Tyto výdaje však musíte prokázat prostřednictvím pokladních bločků. Následně Vám nezbývá nic než čekat na vyjádření letecké společnosti. Společnost na Vaši žádost odpoví ve lhůtě, kterou má uvedenou v obchodních podmínkách.

Náhrada škody za opožděná zavazadla:

Náhrada škody, v případě opožděných zavazadel, je náhradou za skutečně způsobenou škodu a zároveň za účelově vynaložené prostředky na nezbytně potřebné věci. Výše kompenzace se počítá na základě výše uvedeného, ​​a může dosahovat až 1000 PIR, což v přepočtu znamená cca 1220 eur.

Procesní postup:

  • Prvním krokem je kontaktování pracovníka přepážky leteckého dopravce, nebo kontaktního centra označeného “Baggage claim”;
  • Vyplnění PIR dokumentu – Property Ilegurality Report;
  • V případě, že nebude možné podání žádosti přímo na letišti, je nutné stížnost podat do 21 dnů ode dne příletu.

Nezapomeňte: při podání musíte disponovat zavazadlovým lístkem, letenkou nebo minimálně rezervací pro daný let.

Upozorňujeme:  V průběhu řešení výšky kompenzace bude od Vás letecká společnost požadovat prokázání obsahu zavazadel. Je velkou výhodou, pokud cestující disponuje fotografií obsahu zavazadel. Z tohoto důvodu doporučujeme Vaši zavazadla před odletem zdokumentovat.

Zapsaná zavazadla nejsou určena pro věci, které snadno podléhají zničení, pro elektroniku a také pro cenné předměty a dokumenty. Zmíněné věci stále umísťujte do příručního zavazadla!


Nevyhnutelně vynaložené náklady se proplácejí pouze v případě, že se nenacházíte na místě pobytu. V tomto případě se předpokládá, že oblečením a kosmetikou disponujete a je velmi problematické tuto finanční částku od letecké společnosti vymoci.

Close Menu

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DĚKUJEME

Žádost k ověření kompenzace byla odeslána